ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Adatkezelő: Ingatlanmúzsa Ingatlaniroda (Múzsa-Live 2012 Bt.) képviseletében

                     Nagyteleki Lívia

 

Székhely: Kecskemét, Fehér u. 21.

 

 

I. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató az Ingatlanmúzsa Ingatlaniroda egyoldalú kötelezettségvállalása az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi, szakmai és etikai kötelezettségek betartására.

Az ingatlaniroda az érintettek (felhasználók) adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettem figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
  • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (Általános Adatvédelmi Rendelet),
  • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre. Az alábbiakban a törvény meghatározásait értelmezést könnyítő megjegyzésekkel láttam el:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 II. Adatkezelési folyamatok és jogalapjuk

Alapelvek:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az ügyféllel helyreállítható. Az ügyféllel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintett cselekvőképessége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához egyébként a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződéseknek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

 

 

 

Az iroda adatkezelési tevékenysége:

Az adatkezelési műveleteket úgy végzem, hogy biztosítsam az érintettek magánszférájának védelmét.

 Gondoskodom az adatok biztonságáról, ideértve azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és eljárási szabályokat, amelyek az Avtv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítom:

 a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát

 Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vagyok a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választom, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és ingatlanok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megbízás kötés megkönnyítése, a megbízások teljesítése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, a direkt marketing üzenetek küldése.

Az Iroda által kezelt adatok köre: azonosítószámok, ügyfél neve, cégjegyzékszám, értékesíteni kívánt ingatlan címe, elhelyezkedése, leírása, adószám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, e-mail cím, dátum, aláírás, értékesítő ügynök neve.

Az adatkezelés időtartama: 10 év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetések nyilvánosságra hozatala:

 

Az iroda a saját honlapján és az erre rendszeresített hirdetési oldalakon nyilvánosságra hozza hirdetéseit.

Az élő megbízási szerződések adatai, az eladott ingatlanok, a megszüntetett megbízási szerződésekben szereplő adatok az archivált adatbázisba kerülnek, amely belső statisztikai és értékbecslési célt szolgál, nyilvánosan nem érhető el.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.

Amennyiben a hirdetést a statisztikai célú adatbázisból is kéri törölni, kérjük a nagyteleki.livia@gmail.com címen jelezze ezt.

 

 

III. Az adatkezelő elérhetősége:

 

Múzsa-Live 2012 Bt./Nagyteleki Lívia

Kecskemét, Fehér u. 21.                                                                                      

Cgj: 03-06-115529

Adószám: 23834929-1-03

Tel.: +3620/530-8110

Email: nagyteleki.livia@gmail.com